en Global no Norsk bokmål da Dansk de Deutsch nl Nederlands fr Français pl polski us USA

WASA
ETT GOTT VAL
FÖR PLANETEN

Skrolla för att utforska

WASAS LÖFTE

VÅRT VARUMÄRKE ÄR NU 100% KLIMATKOMPENSERAT 1

Vi vill sätta våra värderingar till handling och ta vårt ansvar för planeten. För Wasa ligger några saker varmt om hjärtat – naturen, att ständig utvecklas samt en aktiv livsstil för både dagens och morgondagens generationer. Därför tar vi ansvar för framtiden och minskar nu vårt koldioxidavtryck och klimatkompenserar till 100%.

Vi börjar med att mäta och minska vårt koldioxidavtryck hela vägen från fälten till butikshyllan. Sedan kompenserar vi för resterande utsläpp genom projekt som stödjer förnybar energi och som skyddar regnskogen. Allt i enlighet med internationella standarder.

Varumärket Wasa är nu 100% klimatkompenserat2 – det har vi blivit genom att reducera och kompensera våra utsläpp av koldioxid3, en växthusgas som är direkt kopplad till världens klimatförändringar.

1Klimatkompenserat kan även kallas koldioxidneutralt
2Under 2017. Wasas mål är att vara 100% klimatkompenserat varje år minst fram till 2021
3Koldioxid (CO2) är den viktigaste växthusgasen

WASA, ETT 100 % KLIMATKOMPENSERAT VARUMÄRKE

Koldioxidutsläppen orsakar stora klimatförändringar på vår planet – varje ton koldioxid som släpps ut i atmosfären får globala effekter. Eftersom klimatförändringar är ett globalt problem kan effekten av en viss mängd koldioxid som släpps ut på en plats i världen neutraliseras genom att fånga in eller reducera samma mängd på en annan plats. Det är principen bakom klimatkompensation.

Vi mäter

Vi identifierar, mäter, hanterar och rapporterar alla våra koldioxidutsläpp – från fälten till butikshyllan. De råmaterial vi använder, vår energiförbrukning, tillverkning av våra förpackningar och transport av våra produkter är några exempel på de utsläppskällor vi mäter.

Vi minskar

Vi försöker alltid hitta nya sätt att minska våra utsläpp. Energisparprogram, gröna logistikprojekt och att välja 100% ursprungsmärkt4 förnybar elektricitet till våra fabriker är några av de åtgärder vi vidtagit.

Wasas utsläpp

Det som finns kvar efter att Wasas utsläpp reducerats är totalt cirka 94 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar nästan 16 000 varv runt jorden med bil5.

 

Vi kompenserar 100%

För att kompensera våra resterande utsläpp har vi valt att bidra till att skydda regnskogen och stödja solenergi genom certifierade VCS-projekt. VCS är världens mest använda protokoll för frivillig klimatkompensation. Varje VCS-projekt måste genomgå en noggrann verifierings-process för att bli certifierat.

Vi är ett svenskt varumärke och allas rätt till skog och vacker natur ligger oss varmt om hjärtat. Därför känns det naturligt för oss att delta i Madre de Dios-projektet i Perus regnskogar6. Det ger oss en chans att bidra till att bevara ett område med en unik biologisk mångfald, genom detta sätter vi våra värderingar till handling. Wasa hjälper också till att öka tillgången till ren solenergi i glesbygdsområden i Indien7. Förutom klimatnyttan ger dessa projekt också sociala, ekologiska och ekonomiska fördelar i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål8.

Läs mer här

4 The Guarantee of Origin (GO or GoO) is the tracking certificate regulated in the European Directive 2009/28/EC, article 15.
5 Beräknade utsläpp från en bensindriven mellanklassbil som kör längs ekvatorn (4 000 mil per varv).
6 Klimatkompensation motsvarande cirka 17 000 ton CO2.
7 Klimatkompensation motsvarande cirka 77 000 ton CO2.
8 FN:s hållbarhetsmål är 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015.

MADRE DE DIOS-PROJEKTET

Projektet omfattar 100 000 hektar (ungefär 130 000 fotbollsplaner) regnskog i Amazonas i Peru.

Läs mer

Saur India Projektet

Projektet SaurIndia innefattar installation av solpaneler i dom olika Indiska delstaterna  Telangana, Maharashtraand och Karnataka.

Läs mer

WASA´s CO2 Program

Läs mer om vårat reduktion och kompensations program eller ladda ner PDF.

Ladda ned Ladda ner Wasa CO2 broschyr 4,72 MB
Ladda ned QES_WASA_SE 2,13 MB

VANLIGA FRÅGOR

VAD ORSAKAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

Växthuseffekten är en process som innebär att jordens yta värms upp så mycket att klimatets naturliga jämvikt rubbas. När solens energi når atmosfären reflekteras en del tillbaka till rymden medan resten absorberas. Koldioxid och andra växthusgaser stänger inne energin och gör både atmosfären och jordens yta varmare. Det leder till komplexa klimat-effekter över hela världen – så kallade klimatförändringar.

VARFÖR ENGAGERAR SIG WASA I KLIMATET?

Att ta ansvar för den jord vi alla delar och lever på är en av våra grundläggande värderingar. Wasa har beslutat att bidra till de globala klimatmålen genom att minska sitt koldioxidavtryck och kompensera alla resterande utsläpp.

VARFÖR HAR WASA VALT ETT REGNSKOGSPROJEKT I PERU OCH ETT SOLENERGIPROJEKT I INDIEN SOM KLIMATKOMPENSATION?

De viktigaste klimatkompenseringsprojekten som är godkända av internationellt erkända standarder är belägna i utvecklingsländer. Förutom klimatnyttan har de också ofta en positiv samhälls effekt på både lokal och nationell nivå. Vi valde dessa två projekt efter att vi noggrant utvärderat hur de faktiskt inverkar på klimatförändringarna och de lokala samhällena.

KAN NI BEVISA ATT WASA VERKLIGEN ÄR KLIMATKOMPENSERAT?

WASA stöder kompensationsprojekt som är certifierade av VCS. VCS är världens mest använda protokoll för frivillig klimatkompensation. VCS garanterar att den kompensation som köps faktiskt leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Varje enskilt projekt verifieras och utsläppsminskningarna mäts med en tekniskt hållbar metod som är specifik för den aktuella projekttypen. VCS-märkningen garanterar att projektet uppfyller kriterierna för additionalitet, och permanens, och eliminerar läckage och dubbelräkning. Den garanterar också att kompensationen verifierats av en oberoende tredje part och att utsläppsrätter utfärdats först efter att en verklig utsläppsreduktion skett.

Wasa minskar sina utsläpp av växthusgaser från fält till butikshylla och kompenserar resterande utsläpp till 100% genom projekt som stöder förnybar energi och bevarar regnskogen. Våra åtgärder mäts och verifieras i varje steg av oberoende revisorer i enlighet med PAS 2060.

PAS 2060 publiceras av British Standards Institution och är
en internationellt erkänd standard för klimatneutralitet. Mer information om PAS 2060 och verifieringsprocessen finns i vår deklaration och åtagandeförklaring på www.wasaco2.com